Ludwig Dietz: Een ny handbog med Psalmer oc aandelige lofsange.

[33v]

¶ Een lofsang aff Christi fødsel.

Wÿ loffue teg alle Jesu Christ: att tw menniske worden æst/
oc aff Luce. ij.een Jomffru fødder wor/
thÿ frøgde seg alle Engle skare Kyrioleys.
Guds ewige faders eneste søn/
han haffuer annammit menniskens køn/
Han laa ÿ kryben nid paa straa/
han wilde oss Phil. ij.vsle icke forsmaa Kyrioleys.
Then werden all ey beslutte kunde/
han er ÿ Marie skød funden/
han er nw |34r worden eet barn saa spæt/
ther alting haffuer eene opræt Kyrioleys.
Thet ewige liws kom tha her ind/
attEsaie. ix Esaie. xlij. opliwse werden med sitt skÿn/
thet liuser wel ÿ then mørckeste natt/
att bliffue Guds børn giffuer thet oss macht.
Guds faders søn aff himmerig/
erJohan. j. worden een gest ÿ iorderig/
att føre oss wdaff then grædelig dall/
oc giøre oss til arffuinge wdi sÿn sall/
Kyrioleys.
Roma. viij Luce. ix.Han wor her ÿ werden fattig oc arm/
thÿ han wille seg offuer oss forbarme/
oc giøre oss saa ÿ himmelen rÿg/
oc alle sÿne hellige Engle lÿg Kyrioleys.
Thette haffuer han oss alle beteed/
tilJohan. iij. att bewyse sÿn kierlighed/
dess frøgder seg all then Christenhed/
oc tacker hannwm dess til ewighed Kyrioleys.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.