Ludwig Dietz: Een ny handbog med Psalmer oc aandelige lofsange.

[35r]

¶ Een lofsang med then melodie som Resonet in laudibus siunges med.

AAl then gantske Christenhed/
prÿser Guds barmhiertighed/
for hans store kierlighed.
Thet er nw skeed som spaat hadde Esaias.
Gabrielis ord the ere fuldtkomne nw/
Eya Eya Een Jomffru haffuer fooster fød/
som Gud fader hadde iætt/ ÿ fordom tÿd/
Nw er fød een frelsermand/
een frelsermand ÿ Jsrael/
aff een Jomffru
som oss sagde Gabriel.
Konningen wdaff himmerig/
komZachar. ix. her nid til iorderig/
att han wilde oss giøre salig.
Thet er nw skeed som spaat hadde etc.
Roman. v.All then gantske menniskens køn/
|35v wor fortapt Guds eenest søn/
han haffuer henne nw løøst igien.
Thet er nw skeed som spaat etc.
j. Corint. ij. Gene. iij.Dieffuelen hadde oss alle grebit/
med sÿn løgen oss beswegit/
Christus haffuer hans macht knusit.
Thet er nw skeed som spaat etc.
Esaie. ij. iijNw er kommen then salige tÿd/
ther Propheterne hadde om schreffuit/
att Gud skulle giffue sÿn søn her nid.
Thet er nw skeed som spaat etc.
Deu. xviij.Hwo som Guds søn wil forsmaa/
oc ey effter hans lærdom gaa/
han kand aldrig naade faa.
Thet er nw skeed som spaat etc.
Esaie. lv.Hwo som synden wil offuergiffue/
oc Gud om miskund bede/
han faar naade oc himmerig.
Thet er nw skeed etc.
Thet haffuer oss Christus fortiænt/
ther till haffuer hanwm Gud wdsend/
ij. Corin. iijthÿ wor macht hun er inthit bewend.
Thet er nw skeed etc.
Ther for bør oss tacke Gud/
frøcte Deu. xxxij.hannwm oc holde hans bud/
thÿ han er then oss hielper aff nød.
|36rThet er nw skeed som spaat hadde Esaias.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.