Ludwig Dietz: Een ny handbog med Psalmer oc aandelige lofsange.

[37r]

¶ Gloria in excelsis deo.

ALleneste Gud ÿ himmerig/
j. Timot. j. Luce. ij.re loff oc prÿss for all sÿn naade/
ther han haffuer giord ÿ iorderig/
ÿ tesse samme naadelige dage.
Paa iorden er kommen stor glæde oc fred/ Luce. ij. menniskerne maa wæl glædis wid/
Guds ynnist oc gode wilie.
Wÿ loffue wÿ prÿse wÿ neye teg/
wÿ tacke teg for thÿn erlighed/
O herre Gud fader ÿ himmerig/
tw haffuer oss giord Roma. v. ij. Pa. xx. stor kierlighed.
Alting haffuer tw ÿ thÿn macht oc wold/
hwad tw wilt haffue fram/ kan ingen forholde/
wel them ther teg kunde frøcte.
O Jesu Christ Guds eneste søn/
somJohan. iij. j. Petri. iij. hooss Gud fader sidder /
tw som haffuer frelst all menniskens køn/
oc oss med Gud forliger/
formiddels thit blod oc horde død/
haffuer tw løøst oss aff synd oc nød
|37v giff naade ÿ thÿn tro bliffue.
Esaie. xliij. Johan: j. Esaie. lv. Johan. j.Tw æst allene wor frelsermand/
ther oss wil himmerig giffue/
tw æst Guds faders vskyldig lam/
ther for oss døden wilde lide.
Tw æst allene wor salighed/
for thÿn skyld haffue alle naade fangit/
almechtigste Jesu Christe.
Johan. xiiij. xv. xvj. j. Petri. v.O Helliaand wor trøstermand/
som oss all sandhed kan lære/
hielp oss att bliffue wid thÿn lærdom/
Gud fader oc søn oc teg ære/
beskerm oss fraa dieffuelsens falske list/
hielp oss att tro paa Jesum Christ/
nw oc ewindelig AMEN.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.