Ludwig Dietz: Een ny handbog med Psalmer oc aandelige lofsange.

|50r¶ Her effter maa mand lesse enthen thette effterfølgende Epistel eller eet andet ÿ thet gamle eller ny Testamente. (j. Corint. xj.)

BRødre/ men thette biudendis/ loffuer ieg icke/ att ÿ icke till forbædrelse/ men til forargelse komme tilhaabe. Forthi sandeligen først nar ÿ komme til sammen ÿ forsamlingen/ fornømmer ieg att ther er twedracht iblant eder/ ieg tror een deel. Thÿ ther maa wære parthier iblant eder/ paa thet the som fromme ere skulle obenbaris iblant eder. Nar ÿ komme till sammen med hwer anden/ saa holde ÿ icke Herrens naduore. Thÿ hwer til forn annammer sÿn eghen naduore vnder maaltÿd. Oc een er hungrug/ then anden er drucken. Haffue ÿ icke hwss ther ÿ kunde æde oc dricke wdi? Eller forachte ÿ Guds forsamlinge? oc beskæmme thennom som icke haffue? Hwad skal ieg sige eder? Skal ieg loffue eder? Her wdi loffuer ieg eder icke/ thÿ ieg haffuer anammed aff Herren thet som ieg haffuer antwordet eder: Att wor Herre Jesus ÿ then nat ther han bleff forraad/ tog han brødet/ oc tackit oc brød thet/ sigendis. Annammer/ æder/ thet er mit legomme/ som bliffuer brødit for eder/ thette giører ÿ mÿn hugkommelse. Tesligeste oc kalken effter naduorden/ oc sagde. Thenne kalk er eet nyt Testamente ÿ mit blod. Thette giører |50v (saa thit som ÿ dricke) ÿ mÿn hugkommelse. Thÿ saa offte ÿ æde aff thette brød/ oc dricke aff thenne kalk/ skulle ÿ forkynde Herrens død indtil han kommer. Ther fore/ hwo vwerdige æder thette brød/ eller dricker aff thenne kalk/ han er skyldig ÿ Herrens legomme oc blod. Dog prøffue mennisken seg sielff/ oc saa æde seg aff thette brød/ oc dricke seg aff thenne kalk. Forthi hwo som æder oc dricker vwerdelig/ han æder oc dricker seg sielff dommen/ att han icke vnderskeder Herrens legomme.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.