Ludwig Dietz: Nogle nye Psalmer oc Lofsange.

|c 1rThen l. Psalme/ Huor mandt Beklager sÿn syndt och brøst.

BEklage aff all mÿn sÿnde/
maa ieg mett Koning Dauidt.
Jeg kan thet oc besinde /
mÿn Gudt handt war meg wredt.
Jeg thet wel wedt/
thet er mÿn syndt wrene/
ther hannom saa allene/
Fortørner mange leedt.
O Gudt ieg mig bekender
een syndere for teg/
ieg mercker oc besinder.
Jnthet andet vdi mig/
endt onth atthraa.
Mett legommens begering/
til thenne werdtzens næring.
Ther mig beswige maa.
O HERre mig benaade/
mÿn Gudt oc skaber blÿdt.
Mÿn brøst will mig forrade
thet er hennes daglige ÿdt.
O all mÿn lÿdt/
thÿn naade ladt mig beware/
fra Satans falske snare.
J thenne naadelige tÿdt.
Ath ieg mig ey bort kaster/
mett syndt oc ondskab mÿn.
Thit ordt som synden laster/
mett all sÿn krafft oc sÿndt.
O HERRE boldt /
ladt mig saa stadig bliffue/
ath ingen mig kand driffue.
Fra thin macht oc woldt.
O Christ som er allene/
mÿtt haab oc all |c 1v mÿn trøst.
Tw æst Guds ordt thet rene/
som borttager sÿndsens brøst.
Thet er oc wist/
tw kand mig thet foruerffue/
att ieg maa Himmerige erffue/
Mÿn glæde oc all mÿn løst.
Helliaand o HERRE/
vdaff thin Guddoms macht.
Kandt tw all sanhedt lære/
som Christus haffuer sagt.
Alt meth thin krafft/
men ieg er her ælende/
lær mig hannom reth att kende.
Aff all mÿn hw oc acht.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.