Ludwig Dietz: Nogle nye Psalmer oc Lofsange.

[c 2v]

¶ Een Hymne aff Christi fødsel.

CHristus aff Gudt faders hierte
fød/ før werdtzens begyndelse.
Alpha oc O hand er kallet/
thet er altingis besluttelse.
Huilcke som haffuer wæredt oc end nw ere/
oc the som ere tilkommendis
fra nw oc indtil ewig tÿdt
O then løcksalige fødsel/
ther thenne barne moder Maria
fødde Christum wor giænløsere.
Opfyldt mett then Helliaand/
oc thet barn werdtzens frelsere/
lærde tha folckedt Gudt Faders ordt.
Huilcket ther bliffuer Ewindelig.
All then himmelske skare glædis/
tesligest alle Engle/
oc all ting huad Guds aand regerer.
Loffuer Christum wor frelsere/
ingen |c 3r twnge kandt nw tiæ.
Men ganske werden skall loffue Gudt/
fra nw oc indtil euig tÿdt.
See/ then Propheterne ÿ fordom tÿdt
spaade tilkommendis/
Huilcken och theris sande schrifft
lang tÿdt hadde forloffuit/
er nw till stæde som tha wor iæth/
all ting skall hannom prÿse/
Fra nw oc indtil euig tÿdt.
Teg loffue wnge oc gamble/
tesligest smaa børn o Christe.
Widuers skare oc Jomffruer
ther til alle kyske hierter
samdrectelig mett ett stemme/
for thin store barmhiertighed.
Fra nw oc indtil euig tÿdt.
Teg Christe mett thin fader/
och mett den Helliaand
wære loff oc priis til euig tÿd.
Ther till beqwem tacksigelse/
heder/ krafft/ oc ther till mectighed.
Vdi thet euige rige
oc altÿdt AMEN.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.