Ludwig Dietz: Nogle nye Psalmer oc Lofsange.

[c 4r]

Psalmus Cxiij. Non nobis domine non nobis.

GVd ære thit naffn oc icke worth/
som loffuer miskund oc holler thine ordt.
Lad wchristne ey faa then frygd/
att the maa sige/ hwor er theris Gudt.
Ja wor Gud er ÿ Himmelen/
huad hand |c 4v will bliffuer giordt och eendt.
Men theris guder ere sølffue oc guld/
som mandt giør mett hender oc staal.
The haffue mund oc kunde icke tale/
och øgne som mand will thennom male.
The haffue øhrn och ey høre/
oc næse som mand will thennom giøre.
The kunde ey røre haand eller foodt/
ey bede hielp om the ÿ ilden stoodt.
Saadanne skulle the oc bliffue/
som them giøre och ther till lÿde.
Men lader oss sette haab till Gudt/
saa will handt wære wor skiold oc spiwdt.
Som gamble fædre hadde haab till Gud /
saa wor handt oc theris skioldt oc spiwdt.
Ehuo som frychter och haaber till Gudt /
then wil Gudt wære bode skiold oc spiwdt.
Aere wære Gudt Fader oc Gudt Søn/
oc saa Gudt then Helliaandt.
Som wæridt haffuer aff begyndelsen nw oc altÿdt/
oc bliffuer till ewig tÿdt/
Amen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.