Ludwig Dietz: Nogle nye Psalmer oc Lofsange.

[d 1v]

¶ The X. Guds Budt anderledis.

GVdt lodt røst aff skyen lyde/
Jsrael handt monne tilbiude/
ath bekende sÿn skabermandt/
Hør her Jsrael sagde handt.

Then første Tafle.

¶ Jeg er thin rette Gudt oc HERRE/
Haff thw ingen guder flere.
All haab oc trøst seth thw till meg/
Oc ladt meg elskes reth aff teg.
¶ Guds naffn wanære ingelundt/
Mett mundt eller aff hiertens grundt.
Lad ingen ting siwnes teg saa godt/
Att tw priiss end mitt ordt emodt.
¶ Thin Sabat skalt tw holde hellig/
Oc helst skal thet wære aandelig.
Att tw forlader gerning thin/
Oc meg ÿ teg lader skaffe mÿn.

Then anden Tafle.

¶ Elsk thin Fader oc thin Moder/
|d 2r Tuchtemestere/ Herrer oc Konger.
Lydt oc tiæen them aff thin macht/
Saa leffuer tw lenge ÿ legoms krafft.
¶ Plat ingen skalt tw slaa ihiel/
Ey heffne om tw haffuer endt skell.
Wær ey hadsk/ men fuldt mett toll/
Elsk thin fiende wær hannom huldt.
¶ Thit Ecteskab holt purt oc klart/
Eller oc bliff een Jomffru sart.
Faste/ waag/ oc holt legommit ÿ specht/
Oc holt thit leffnet rent oc rett.
¶ En andens gods skalt tw ey stiæle/
Ey aagre/ oc ey mett tiuffwen fiæle.
Tag icke winning offuer skell/
Men vndsett hwer som teg flÿr till.
¶ Falsk witnesbyrdt skalt tw ey bære/
Ey liwff paa thin ieffnchristens ære.
For andre tw forsware hans rychte/
Dyll huad tw wæst mett hannom vtychte.
¶ Aff hiertens grundt foruden list/
Skalt tw elske thin ieffnchrist.
Begære tw hans ey mett wrett/
Om tw wilt leffue som teg er iætt.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.