Ludwig Dietz: Nogle nye Psalmer oc Lofsange.

[d 3v]

Then Cxxvij. Psalme Psalme Beati omnes qui timent dominum/ met the noder Gloria tibi domine sÿungis mett.

SAlig er then mand ther Gudt frÿchter/
oc vdi hans weÿe wandrer/
Han tror Guds ordt aff hiertens grund/
Thet sÿunes paa hans gerning alle lundt.
Jnthet menniske beswiger hand/
hand hielper alle hwor hand kand.
Och mett sith handwerck føder seg/
Thi gaar hannom well oc er altydt salig.
|d 4rHand skyr hoor oc all wrenhedt/
oc ÿ æchteskab giffuer hand seg.
Hans høstru ÿ hans huss wancker/
som eth wÿnbære træ alt fult aff wÿnbær.
Hans børn sidde omkring hans bordt/
hand lærer thennom att tro Guds ord/
The ere som olie planter/
Fra syndt oc ondtschab hand thennom tuchter.
See saadan naade faar thet menniske/
som tror paa Christi fortiæniste.
Ath hwn kand Gudt elske oc frychte/
Christus haffuer henne fortient saadan lycke.
O tw Guds menniske altidt salig/
Herren aff Sion welsigne teg.
Oc tw skalt see ÿ alle thine dage/
huad goth Guds folck Jerusalem monne haffue.
Thu skalt oc faa saa lang liffs frest/
ath tw schalt see thine børnebørn wist.
Tw skalt oc see then fredt oc glæde/
ther Gudt offuer Jsrael monne giffue/
thet er offuer alle them som hannom frychte /
Christus haffuer oss fortiænt saadan lycke AMEN.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.