Ludwig Dietz: Nogle nye Psalmer oc Lofsange.

[e 1v]

¶ Een Christelige wiise om menniskens wselhed oc fordømmelse/

ther hun ikommen er for Adams wlydelse skyldt. Jtem aff hen|e 2rnes oprettelse oc salighed/ ther hun faar for Christi fortiæneste skyldt / Thi skal hun priise hannom/ bliffue hart widt hans ord/ oc tage seg ware for menniskens lærdom som er forgenlig/ Men Guds ord bliffuer ewindelig/

Oc gaar mett the noder som Nu fryder eder alle Christene sÿungis mett.

VEr glad oc fro all Christenhed/
och lader oss alle qwede.
Aff Jesu Christ saa inderlig/
thi han er all wor glæde.
Aff hiertens grundt wÿ prise hannom alle/
handt haffuer oss løøst aff Adams fald/
Sit liiff lod hand thet koste.
J diæffuelsens woldt ieg fangen laa/
ieg wor fordømpt til døde.
Mÿn synd meg qualde nath och dag/
ieg hadde stoor angest och møde.
Oc altÿdt sanck ieg dybere nedt/
ieg wiste ey raadt ey salighed /
Saa hadde meg synden offuerwundit.
Mÿne gode gerninger ere alle wrene/
for Gud som hiertit besinner.
Mÿn natur er baade fuul oc slem/
som ieg thet sielff fornÿmmer.
Att wilien haffuer løst til all ondt|e 2vskaff/
oc kand ey giøre thet Gud oss bad/
Thi maa ieg till helwede siuncke.
Tha ynckede Gud ÿ Himmerig/
mÿn elende offuer maade.
Hand tencte paa sÿn barmhiertighed/
hand wilde oss hielpe lade
Sith faderlige hierte wende hand till meg/
handt kostit ther paa foruden swig/
Thet kiæriste ther hand hadde.
Hand talede til sÿn kiære søn/
thet er nw tÿdt att forbarme.
Thu skal thet giøre alt for mÿn bøn/
far hen oc frels the arme.
Oc hielp thennom vdt aff syndtzens nød/
oc slaa ihiel then horde død/
Oc ladt thennom mett teg leffue.
Guds Søn sÿn fader lydig wor/
handt kom til meg paa iorden.
Aff en Jomffru bode reen och klaar/
handt wilde mÿn broder worde.
Sin Konglig macht førde handt ÿ løn/
alt vnder then wsle menniskens køn/
Handt wilde diæffuelen fange.
Handt bad oss alle komme til seg/
om wÿ wilde salige wære.
Handt gaff seg selff modt døden ÿ strÿdt/
sith liiff will handt ey spare.
Handt tede ther mett sÿn kiærlighed/
wÿ skulde bliffue hans ewindelig/
Oc aldri fraa hannom skillies.
|e 3rMitt blodt thet flødt paa iorden nedt/
ieg baar ther kors mett møde.
Jeg leedt for teg then haarde dødt/
troo thet/ och lad teg døbe.
Mitt liiff offuerwinder all dødsens macht/
all werdsens synd wor paa meg lagd
Thi æst thu salig worden.
Til Himmels igen til fader mÿn/
faar ieg fraa thette ælende.
Ther will ieg wære meglere thin/
then Helliaand teg vdsende.
Han teg ÿ angest trøste skall/
handt schal teg lære sandhed all/
Oc wiise teg rette weyn.
Thu skalt predicke then Christelige tro/
ther ieg befalde att lære.
Oc ælske hwer anden aff hierte oc hw/
thet skall mitt bud nw wære.
For menniskens lærdom wochte teg/
thi hand forderffuer all sandhed/
Guds ord thet bliffuer ewindelig.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.