Niels Jespersen: Graduale

[23]

Der som ingen ere som paa nogen aff disse Aduent Søndager ville anamme Sacrament/ oc der icke Offris/ Da maa effter Loffsangen (ære være etc.) siungis denne effterfølgende sang.

https://melodier.dsl.dk/data/Je_1573/Je_1573_LN0981_023.xml not found
BEholt oss Herre ved dit Ord/
oc styr Paffuens oc Tyrckens mord/
som Jesum Christ vor Frelser|24mand/
ville styrte fra din høyre haand.
Beuiss din mact/ O Jesu Christ/
Du som en Herre offuer alle Herrer est/
Beskerme din arme Christenhed/
At hun dig loffuer i euighed.
Du hellig Aand sand Trøstermand/
Giff alt dit Folck en ret forstand/
Stat met oss i vor siste nød/
Leed oss til Liffuit fra denne død.
Til intet giør du deris anslag/
Lad komme offuer dem deris onde Sag/
Oc styrt dem vdi graffuen ned/
Som de graffue til din Christenhed.
Saa faa de dog at komme ihu/
At du vor Gud leffuer endnu/
Oc hielper dine veldelig/
Som sig forlade ville paa dig.

Paa de andre Aduent Søndager skal allting lige maade holdis som her tilforn sagt er/ Vndertagne Søndags Jntroitus oc Haleluia/ som her effter følger.

*

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.