Niels Jespersen: Graduale

|119iiij. v. oc vj. Søndag effter hellig tre Kongers dag.

Introitus Dansk.

JErusalem du hellige Stad/
loffue Herren alle dage/
At hand dine porte saa haffuer tilslutet/
at ingen giør dig wmage/
Dine borger i dig velsignet er/
hand skicker oc fred omkring dig her/
hand haffuer dig vel bespiset.
Hand sender vd sit hellige Ord
Offuer gantske Jorden alle:
|120Met saadan fart løber det saa snart/
At ingen kand det igenkalde.
Huad som hand førre loed fryse oc sne/
Foruermer hand nu oc lader optø/
Stenhierter maa der ved smelte.
Huem sin villie her vndertrycker/
Oc lader allene Gud raade:
Til Gud sig troer oc ey befrycter/
J fordeel eller i skade/
Guds Ord oc loff bliffuer hand vel vijss/
Oc ingen anden faar den priss
Vden Jsrael den rette.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.