Niels Jespersen: Graduale

[120]

Haleluia Danske/ vdi Lands Kircker.

HAleluia det bør oss altid siunge.
Herren loffue oc prise aff hiertens grunde.
Thi hans miskund haffuer vore Synder alle vdslet/
|121 all kierlighed oc gaat haffuer hand oss beteed.
ALt det som Liff haffuer det skal Gud loffue/
For hans megne miskund oc store naade:
Hand haffuer oss giffuit venskab/ styrcke/ Liff oc krafft/
Hand haffuer fordærffuit Synd Død oc all Dieffuelens mact.
GVd haffuer dem som tro paa hannem jet naade/
Vil dem hielpe oc trøste i alle vaade:
Himmerigis Rige vil hand dem alle giffue/
Det holder hand vist/ thi hand kand icke liuffue.
OGud Fader/ dig være loff oc ære/
Met din Søn Jesu Christ vor Frelser kiere/
Disligest den hellig Aand aff oss allesammen/
Wi tacke dig nu oc euindelig/ Amen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.