Niels Jespersen: Graduale

[141]

Sequentz. Nu bede wi den hellig Aand etc. Haleluia Danske/ vdi Lands Kirckerne/ Fasten igennem. Haleluia det bør oss altid siunge etc. vt supra. Siden denne effterfølgende Sang.

|142 WJ arme Adams børn alle
wi ere saa dybt i Synden faldne/
Thi ville wi alle Gud paakalle.
Nu bede wi den hellig Aand etc.
Vor natur er baade mørck oc blind/
met all forstand skæl siel oc sind/
Thi ville wi alle til Gud falde ind.
Du værdige liuss giff oss dit skin etc. |143
Wi hade alt det oss er imod/
En vil ey være den anden god/
Thi giff du oss it bedre mod.
Du søde Aand skenck etc.
Huer er gantske forfengelig/
ey vden kiød oc blod met falsk oc suig/
Thi ville wi nu alle bede dig.
Du ypperste trøst etc.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.