Niels Jespersen: Graduale

[210]

Effter Velsignelsen/ denne effterfølgende Sang/ vdi Kiøbstæder met Proserne/ huilcke ij. Børn skal siunge. Men vdi Landskircker foruden Proser.

Erens Konning/ O Chri|211ste/ Haleluia.
O Fader vdi Himmelen/
ved din Søn hør vor bøn/
hand er oss fød oc giffuen vist/
til all vor hielp oc trøst/
Vær oss mild/ O Fader/ Haleluia.
Huilcken som vaar død oc for |212 oss giffuen. Haleluia.
O Christe Konning i euighed/
wi bede dig vær oss blid/
du som Døden haffuer fordærffuit/
oss salighed forhuærffuit/
bønhør oss/ O Herre. Haleluia.
|213Hand er opstanden/
opfaren/
som hand sagde/ Loffuer Herren.
Hellig Aand vor Bøn til dig/
O Gud vor trøstermand/
Samuittighedsens trøst/ hiertens lyst/
Affslet alle Christnis brøst.
Fred oc glæde giff oss. Loffuer Herren.
|214Bed Gud for oss/ Haleluia/
Loffuer Herren. Haleluia. Haleluia.
Konningens Daatter aff euighed/
Christi Brud glæder sig/
for den hun haffuer i Aanden vndfangen/
hand er som hand sagde opstanden.
opfaren.
|215 hun sig paa Gud forlader/ Haleluia.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.