Niels Jespersen: Graduale

[267]

Sanctus:

Met all den anden effterfølgende Sang/ indtil Velsignelsen/ som paa Jule dag. Effter Velsignelsen som her effter følger.

KOm Gud skaber O Hellig Aand/
besøg vort hierte met din miskund/
met din naade forny vor sind/
At wi kunde kiende skabning din.
Du som kaldis vor Trøstermand/
Den høyeste nogen tid være kand/
|268Met aandelig Salue salue oss met/
At wi met dine gaffuer bliffue besæt.
Optend i oss din Guddoms Jld/
Oc ødeleg vor egen vild/
Giff oss it hierte rent oc purt/
Oc styrcke i oss det du haffuer giort.
Du est siufold i gaffuer skiøn/
Du est Guds finger paa den rette haand/
Gud Faders ord giffuer du vel fart/
Offuer alle Land at predickis snart.
Driff fra oss nu Dieffuelens list/
Lær oss at kiende ret Jesum Christ/
Oc tage Kaarssit aff hans milde haand/
Huilckit hand atskillig giffuer alle mand.
Lær oss Faderen at kiende vel/
Som oss forsørger baade Liff oc Siel/
Sin Søn før oss i Døden gaff/
At wi skulle icke faa euig straff.
Gud Fader være loff oc hans kiere Søn/
Som oss forhuærffde deu euige løn/
Der til vor trøster den hellig Aand/
Loff priss oc ære i alle Land.

Afftensang paa Landsbyerne.

Huor som der holdis Afftensang paa Landsbyerne/ maa der siungis for Predicken. Kom hellig Aand O Herre Gud etc.

vt supra.

Strax der effter/ Wi arme Adams børn etc. oc/ Nu bede wi den hellig Aand etc.

vt supra Domi: Inuocauit.

Effter Predicken maa siungis/ Kom Gud skaber O hellig Aand etc. Oc siden læsis den Danske Collect aff Alterbogen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.