Niels Jespersen: Graduale

[290]

Loffsang effter Predicken. Ære være Gud Fader i Himmerig etc. vt supra. Offertorium, Her fra oc ind til Dominicam quintam Trinitatis.

Kom hellig Aand O Herre etc. Som paa Pintze dag. Vnder Sacramentens vddelelse. O Guds Lam wskyldig: Dernest (om meere behoff giøris) Jesus Christus er vor salighed etc. Gud være loffuit oc benedidet etc. Effter Velsignelsen vdi Kiøbstæderne/ Forlæ oss met fred naadelig/ til enden. Men paa Landsbyerne/ Budordene/ som her effter følger.

Gud Fader vdi Himmerig/
|291sin villie hand oss kiende/
Der hand oss ned til Jorderig/
de Ti budord vdsende.
Det første Budord det er nu saa/
Det bør dig nu at mercke/
Affguder skalt du dig ey faa/
Men en Gud skalt du dyrcke.
Du skalt oc ey forfengelig
Guds hellige Naffn paakalde/
Om du vilt ey euindelig
J pinen det vndgielde.
Du skalt oc komme ihu dernest
Sabbaths dag hellig at giøre/
Oc tiene Gud som du kant bæst/
Guds ord da skalt du høre.
Du skalt oc hedre oc ære
Din Fader oc din Moder/
De som dig opfødde met ære.
Met Gud du salig vorder.
Du skalt oc ingen sla ihiel/
Oc ey manddrab bedriffue/
Din broder skalt du vnde vel/
Saa maat du salig bliffue.
|292Du skalt oc ey bedriffue hoer/
Det monne saa mangen daare/
Wkyskheds synd hun snart forgaar/
Men pinen hun vel varer.
Du skalt oc ingen stiele fra
Hans gods/ hans heder eller ære/
J Verden skalt du leffue saa/
At du retuiss kand være.
Du skalt oc ey falskt vidnisbyrd
Mod din Jeffnchristen bære/
Eller det bliffuer dig fuld gantske dyrt
J euig pine at være.
Der nest du skalt oc ey attraa
Din Broders Hustru væne/
Men all den stund du leffue maa
Din Broder skalt du tiene.
Det siste Budord det er nu saa/
Det bør oss nu at mercke/
Din Broders gods du ey attraa/
Hans Huss oc ey hans Suenne.
Gud Fader Søn oc den hellig Aand/
Hand giffue oss aff sin naade/
At wi maatte vdi alle Land
Hans Budord vel beuare.

Huor paa nogen de Søndage/ mellem Dominica Trinitatis oc primam Aduentus, icke ere Communicantes, Da skal strax effter Predicken siungis: Beholt oss Herre ved dit ord etc. Met/ Forlæ oss met fred etc. Siden læsis den Collect som staar i Manualen/ nest for Epistelen etc. Oc effter Velsignelsen/ Budordene/ vt supra.

|293Lige som her forscreffuit staar skal holdis met sang vdi Messen/ her fra oc til Aduenten/ vden ny Introitus oc Offer sang/ der settis paa nogre aff Søndagerne eller Festerne: Dog skal huer dag haffue sin Introitum latinum oc Haleluia/ vt supra.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.