Niels Jespersen: Graduale

[313]

Paa Marie besøgelsis Dag.

Introitus Dansk.

ALle Christne fryde sig nu/
oc glædis denne tid/
At Gud Faders enbaarne Søn/
til dem er kommen hid/
glæde oc fred kom her ned/
ved en Søn aff Jomfru skøn/
oss til fromme monne hand komme aff Gud.
|314Engle skare glædis oc nu/
Som i Lucten fare/
For din Christi Mandoms ære/
Hoss hannem monne de være.
Fred oc glæde de betede
Heder alle dine vdualde/
Som du der til aff gunst vilde kalde.
Patriarcher oc Propheter
Lang tid haffue begærit/
At din kiere Søn vor Herre
Snart vilde komme her ned/
At fuldkomme talen din/
Som du sende dem i sind/
Der oc saae det Gud loffuede glæde.
Johannes endnu wfødder
Glæddis i sin Moders liff/
At din kiere Søn vor Herre
Kom til oss saa ydmyg/
O stor glæde oc stør trøst
Faa de Christne i all brøst/
Naar de høre met deris Ørne dine bud.
Huilcken glæde Gud betede/
Dig O gode Elizabeth/
Ved din byrde/ der du hørde
Huad Gud haffde før forseet/
Lige ocsaa Simeon/
Der hand til Guds Tempel kom/
Glædde hand sig/ oc den tid der ved sagde.
Lad nu mig din Suend/ O Herre/
Effter dit Ord fare i fred.
Fordi mine øyen haffue
Nu seet din Salighed/
Som for alle Menniske
Er bered/ ved dig Christe/
Hedenske Folckis liuss oc Jsraels ære.
|315Anna ocsaa Prophetissa/
Phanuelis Daatter/
Glædde sig ved dig/ O Christe/
At du oss est fødder/
Oc kundgiorde alle dem
Som dig forbide huer oc en/
Du som ene varst den rene Guddoms sæd.
O Gud i den høyeste Throne/
Loff være dig oc ære/
For atskillig gunst oc naade/
Som du oss før tilsagde/
Ved djn tale/ ved dit Ord/
Som du sende oss ned til Jord/
At husuale dine rette Vdualde met.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.