Niels Jespersen: Graduale

|72Afftensang paa Landsbyerne. Huor som der holdis Afftensang paa Landsbyerne/ maa der siungis for Predicken/ denne effterfølgende Psalme.

DEn signede dag er oss beteed/
Thi maa wi frilige quæde/
Christ er fød det er nu skeed/
Thi maa wi oss vel glæde/
Hand er it Barn saa vnderligt/
faurt oc skønt oc lysteligt/
alt inden sin Mandoms ære/
hans mact hun er wtenckelig/
hans krafft hun er wkrenckelig/
alt inden sin |73 Guddoms ære.
Moder hun er Daatter værd/
Fader er Sønsens Herre.
Huo haffuer hørt slig vnderlig færd/
At Gud vilde Menniske være?
Suenden haffuer Herre mact/
Ehuor hand gaar hand giffuer paa act/
Wi kand det icke besinde.
Hand er baade nær oc langt der fra/
Som Scrifften siger oc vndrer der paa/
Wi kand det icke besinde.
Den som alting haffuer i vold/
Oc Himmelen haffuer at raade/
Hand føddis i en Asne stold/
For Øxen oc Asen baade.
Soel oc Maane haffuer hand giort/
All Verden skabte hand met it Ord/
Planeter oc alle Stierner/
Hand huiltis i den Krybbe saa trang/
For Mennisken vilde hand lide den tuang/
Thi kiendis wi hannem saa gierne.
Christ er fød aff en Jomfru reen/
Det kunde hand vel forlæste/
Som Rosen springer aff Lilie gren/
Jmod Naturens bæste/
Hand føddis aff en Jomfru spæ oc vng/
Hendis byrde vaar læt oc icke tung/
Det kunde vel Jesus raade/
De Spenner der hun met gaff at di/
Der vaar den hellig Aands dyd vdi/
Opfylt met Guddoms naade.
|74 Som Solen ganger igennem it Glar/
Oc det vorder intet at skade/
Saa er Maria en Jomfru klar/
Vdaff den hellig Aands naade.
Salig er den Barnemoder/
Som Herre Gud gaff Naaden stor/
At hun skulde Jesum føde:
Saligt er det Liff hannem bar/
Och saa de Lemmer der met vaar/
Som oss skulde frelse aff møde.
Keyseren loed biude offuer alt sit Land/
Hand loed det Folck bescriffue/
All Verden stod da til hans haand/
De skulde hannem Skatten giffue.
Opstod Joseph oc Maria glad/
Saa fore de til Bethlehem stad/
De kunde icke lenger komme/
Oc der det kom til Midnatz tid/
Da føddis den Herre baade mild oc blid/
Oss alle til glæde oc fromme.
Engelen taler til Hyrderne saa/
Hand fick saa vel til orde/
Der hand fand dem paa marcken gaa/
Oc vocte deris Hiorde.
Nu er Himmerigs Konge fød/
All Verdsens sorg hun er forød/
Det maa wi visselige acte/
Hand er en Herre offuer Engle Chor/
En Høffding offuer dem paa Jorden boer/
Faur i alle sine facte.
Herre Gud som oss haffuer skabt/
Hand loed sig der til sømme/
Frelste dem igen som vaare fortabt/
Alt vdaff Dieffuelens giemme.
Forlad oss det som wi haffue brut/
Vnd oss at giøre som for dig er gaat/
|75 Vort hu fra synden at vende/
Lad oss leffue i stadelig tro/
Met dig at bliffue i euig ro/
Oc fred foruden all ende.

Strax effter denne Psalme/ maa der siungis/ Grates nunc omnes, met sin Danske. Effter Predicken maa der siungis/ All den gantske Christenhed etc. Oc siden læsis den Danske Collect/ aff Alterbogen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.