Niels Jespersen: Graduale

[332]

Den Niende Søndag effter Trinitatis.

Introitus Dansk.

NV er oss Gud miskundelig/
oc hand vil oss velsigne/
Sit ansict offuer Jorderig/
det lader hand offuer oss skinne/
At wi paa Jorden maa forstaa/
hans vey oc hellige naade/
Oc Jesus |333 Christus kiendis saa/
blant folck i mange maade.
Gud styre for oss oc raade.
Wi tacke Gud oc loffue dig/
Dit Hedenske folck offuer alle:
Oc alle Land de glæde sig/
Dit naffn de nu paakalde/
At du retfærdig Dommer est/
Lad oss icke mere vildfare/
Dine Ord kunde oss beskerme best/
Jhuo dem vil beuare
Hand leffuer foruden all fare.
Wi tacke Gud oc loffue dig
Dit folck i mange maade/
Din Jord bær fruct oc bedrer sig/
Det kand dine ord vel raade.
Signe oss Gud Fader oc Guds Søn/
Oc signe oss Gud den hellig Aand/
For hannem skulle rædis alle Land/
Thi alting stander vdi hans haand/
Wi siunge aff hiertet Amen.
Ære være Gud Fader i Himmerig
Som alting haffuer at raade/
Disligest hans Søn euindelig
Som frelst haffuer oss aff vaade/
Oc loffuit være den hellig Aand
Som giffuer oss aff sin naade/ |334 Den ære haffuer værit aff euig tid/
Oc bliffuer foruden all ende/
Gud oss sin naade sende.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.