Niels Jespersen: Graduale

[355]

Offertorium.

BEklage aff all min sinde/
maa ieg met Konning Dauid/
Jeg kand det oc besinde/
min Gud hand vaar mig vred/
Jeg det vel veed/
det er min Synd wrene/
der hannem saa allene/
fortørnede mangeleed.
|356O Gud ieg mig bekiender
En Syndere faar dig/
Jeg mercker oc befinder
Jntet andet vdi mig/
End ond attraa/
Met Legemens begæring/
Til denne Verdsens næring/
Der mig besuige maa.
O Herre mig benaade
Min Gud oc skaber blid/
Min brøst vil mig forraade/
Det er hendis daglige ijd.
O all min lijd/
Din Naade lad mig beuare
Fra Satans falske snare/
J denne naadelig tid.
At ieg ey meer bortkaster
Met Synd oc ondskab min/
Dit ord som Synden laster/
Met all sin krafft oc sind.
O Herre/ bold
Lad mig saa stadig bliffue/
At ingen meer kand driffue
Mig fra din mact oc vold.
O Christ som est allene
Mit haab oc all min trøst/
Du est Guds Ord det rene/
Som borttager Syndsens brøst/
Det er oc vist/
Du kant mig det forhuærffue/
At ieg maa Himmerig arffue/
Min glæde oc all min lyst.
Hellig Aand O Herre/
Vdaff din Guddoms mact
Kant du all sandhed lære/ |357 Som Christus haffuer sagt/
Alt met din krafft/
Men ieg er her ælende/
Lær mig hannem ret at kiende/
Aff all min hu oc act.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.