Niels Jespersen: Graduale

[388]

Denn xvij. Søndag effter Trinitatis.

Introitus Dansk.

VOr Gud hand er saa fast en borg/
hand er vor skiold oc verie/
Hand hielper oss aff nød oc sorg/
der oss vil her besnerie/
Dieffuelen vor gamle Fiend/
vil oss offueruinde/
stor mact oc argelist/
|389bruger hand mod oss vist/
paa Jorden er ey hans lige.
Vor egen mact er intet verd/
Wi ere snart offueruunden:
Der strider for oss en veldige Herre/
Alting maa for hannem bugne.
Spør du huo hand er/
Christus hand heder/
En Herre offuer alle Herrer/
Oc ey ere Frelsere flere/
Marcken vil hand beholde.
Det all Verden fuld aff Dieffle vaar/
Oc vilde oss slet opsluge:
Dem frycte wi icke ved it haar/
Thi Gud kand dem det forbiude.
Er Verdsens Første vred/
Vil oss sencke ned/
Hand kand dog intet/
Christus haffuer hannem fangit/
Jt Guds ord kand hannem binde.
Det samme ord de lade vel staa/
Oc der til wtack haffue:
Thi Gud vil selffuer hoss oss gaa
Alt met sin Aand oc naade/
Tage de bort vort Liff/
Gods/ ære/ Børn oc Viff/
|390 Wi passe ey der paa/
De kunde ey mere faa/
Guds rige wi dog beholde.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.