Niels Jespersen: Graduale

|393Offertorium.

FRa Mennisken haffuer ieg vend min hu/
til dig min Siel oplyffter.
O Herre Gud beuar mig nu/
at ingen mig misacter.
All min tillid haffuer ieg til dig/
fra skam oc skendsel vocte mig/
at sig min wuenner ey glæde.
Beskemmet bliffuer ingen Quinde eller Mand/
Som sig paa dig forlade/
Din veldige Haand dem frelse kand
Fra sorrig oc alskens vaade/
Men skam oc skendsel faa alle de
Som dine Tienere giøre vee/
Foruden all Aarsage.
Viss mig/ O Herre/ din vey at gaa/ |394 At ieg din sti maa lære/
J sandhed lær mig fast at staa/
Thi du est Gud min Herre
Min hielp oc trøst oc all tillid/
Der til forlader ieg mig altid/
Trotz dem som mig forfølge.
Min Herre lad dig til hiertet gaa/
Oc verdis det at betencke
Huorledis de alle met dig staa/
Huilcke du din Naade skencker.
Beslutet haffuer du foruist
Aff euighed foruden list/
Huor met de salige vorde.
Min vngdoms brøst oc wfornufft
O Herre vilt du forgætte/
Forlad mig all min store wtuct
Oc mine Synder affslette/
Formedelst Christi rosens Blod/
Som nøgen for oss paa Kaarssit stod/
O Herre ihukom dette.
Herren ere sød/ retuiss oc god
Alle dem som hannem paakalde/
Om de end noget aff veyen gaa
Hand vil dem dog ey vndfalde/
Hand lærer dem sin villie god/
Befester hannem i deris hierte roed/
Alt effter sin egen villie.
Herrens Veye ere sandhed visselig/
Godhed/ miskund oc naade/
Sit løffte holder hand tryggelig/
Snarlig giffuer det til baade
Alle dem hans Ord samtycke nu/
Oc elske dem aff hierte oc hu/
Som oss aff Scrifften kundgiøris.
For dit hellige naffn/ O Herre Gud/ |395 Affslet all mine Synder/
Det er saa megit det onde krud
Oc voxer alle stunde/
Derfor O Herre vnderuise mig
Vdi din Low vandre rettelig/
Aldelis effter din villie.
Menniskens Siele som frycte Gud
De skulle hans Rige arffue/
De hannem tro faa euig ro/
Oc skulle ret aldrig fordærffuis/
Herren er deris rette forsuar
Sit Testament dem obenbar/
Disligest den hellig Aand skencker.
O Herre Gud/ til dig altid
Mine øyne ieg opløffter/
Frelss mig aff Snaren ieg er vdi/
Til Helffuede mig Synden forplicter/
Forbarme dig mig/ O Herre Christ/
Thi ieg er arm oc forsmaader vist/
Der til aff mange foractet.
Min hiertens vee oc nød er stor/
Vdaff min sorrig mig redde/
Ansee at ieg misactet er
Aff trældom plat formødder/
Affslet all min wretuished/
Thi mange giøre mig wfred/
Oc aff fortred mig hade.
Beuar min Siel/ oc hielp nu mig
At ieg icke nu beskemmis/
Mit stadige Haab haffuer ieg til dig/
Din villie lad hoss mig fremmis/
Oc hielp nu Herre aff sorrig oc vee
Jsrael dine Tienere/
Som dig allene tilhøre.
Gud Fader oc Søn oc hellig Aand |396 Ville wi til euig tid prise/
For hans Naade oc velgierning sand
Som hand oss daglige beuiser/
Til Legemit her forseer oss vel/
Oc rigelig bespiser vor Siel/
Thi siunge wi Haleluia.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.