Niels Jespersen: Graduale

[411]

Den xxj. Søndag effter Trinitatis.

Introitus Danske.

HVi storme oc fnyse de Hedninge saa/
oc lade saa megit ilde/
Wnyttige raad gaar folckene paa/
som Gud icke haffue vilde/
De Konger paa |412 Jorden bestercke sig/
oc Førster forsamlet ere/
imod Christum din Søn oc dig/
Gud lad det icke saa være.
Forbarme dig offuer oss Herre.
Lad oss bryde sønder deris baand/
Oc deris Aag bortkaste/
Den som boer i Himmerigis throne/
Skal det aff dem vist laste/
Oc haanlige foracte saa/
Oc tale til dem met vrede/
Oc i sin grumhed met redsel sla/
For de vaare icke til rede/
Oc hannem om naade bede.
Gud haffuer sæt til Kong sin Søn/
Offuer oss Christne alle/
Oc aff hannem skal tage løn/
Der hand til hannem saa talde:
Du est min Søn/ Jeg fødde dig
J dag/ som mig vel behagde/
Jeg skal dig giffue/ eske du aff mig/
Hedninge til arff at haffue/
Oc Verden til euig gaffue.
|413Jngen skal kunde staa dig imod/
Du skalt dem sønder bryde/
Oc træde dem alle vnder din Fod/
Som dig icke vilde lyde/
J Konger værer kloge saa/
Oc lader eder vnderuise/
Som Jorderigis dom skulle bestaa/
At i Gud ære oc prise/
Saa faa i Ro oc lise.
Tiener eders Herre Gud met fryct/
Oc glæder eder met fare/
Anammer Guds sande Ord met tuct/
Saa kunde i veyen beuare/
Naar hans grumhed optendis/
Da lider dem vel alle
Som icke fra hannem vendis/
Men trolige paa hannem kalde/
Gud vnde oss glæden alle.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.