Niels Jespersen: Graduale

|433Litanie paa Dannske.

*

Det første Chor. Det andet Chor.
KYrieeleison.
Gud Fader forbarme dig.
Christeeleison. Christe forbarme dig.
Kyrieeleison. Herre hellig Aand forbarme dig.
|434Pater de coelis Deus. |434Pater de coelis Deus.
Det første Chor. |435Det andet Chor.
Herre Gud Fader i Himmelen.
Forbarme dig offuer oss.
Herre Jesu Verdsens Frelsere. Forbarme dig offuer oss.
Herre Gud hellig Aand sand trøstermand. Forbarme dig offuer oss.
Propitius esto. Propitius esto.
Vær oss Barmhiertig.
Spar oss kiere Herre Gud.
Vær oss Barmhiertig. Hielp oss kiere Herre Gud.
Aff alle Synder.
Fri oss kiere Herre Gud.
Aff all vildfarelse. Fri oss kiere Herre Gud.
Fra alt det som ont er. Fri oss kiere Herre Gud.
Fra en ond wforuarendis oc brad død. Fri oss kiere Herre Gud.
Fra Pestilentze hunger oc Dyr tid. Fri oss kiere Herre Gud.
Fra Krig oc Blodstørtning. Fri oss kiere Herre Gud.
Fra Oprør oc tuedract. Fri oss kiere Herre Gud.
Fra wtimelig verligt. Fri oss kiere Herre Gud.
Fra den euige Død. Fri oss kiere Herre Gud.
For din hellige fødzels skyld.
Hielp oss kiere Herre Gud.
For din Blodige sued. Hielp oss kiere Herre Gud.
For din pine oc død. Hielp oss kiere Herre Gud.
For din hellige Jordeferd. Hielp oss kiere Herre Gud.
For din hellige opstandelse oc Himmelferd. Hielp oss kiere Herre Gud.
J vor sidste time. Hielp oss kiere Herre Gud.
Paa den yderste Dommedag. Hielp oss kiere Herre Gud.
|436Peccatores. |436Peccatores.
Det første Chor. |437Det andet Chor.
Wi arme Syndere giøre vor bøn til dig.
Hør oss kiere Herre Gud.
Styr oc reger din hellig Christelige Kircke. Hør oss kiere Herre Gud.
Holt Kirckens Tienere ved dit salige Ord oc i it helligt leffnit. Hør oss kiere Herre Gud.
Forhindre all Ketterj oc vildfarelse. Hør oss kiere Herre Gud.
Oc før dem til den rette vey som ere forførde. Hør oss kiere Herre Gud.
Oc lad Dieffuelen oc alle Christendoms Fiender snart trædis vnder vore Føder. Hør oss kiere Herre Gud.
Giff dem alle din Aand oc krafft som høre dit Ord. Hør oss kiere Herre Gud.
Trøst alle dem som ere bedrøffuede oc redde. Hør oss kiere Herre Gud.
Giff Konger oc Førster Fred oc endrectighed. Hør oss kiere Herre Gud.
Giff vor Naadige Herre Konning N. stedse Seyeruinding mod sine Fiender. Hør oss kiere Herre Gud.
Giff vort Raad oc Menighed velsignelse oc beskermelse. Hør oss kiere Herre Gud.
Vær dem alle bistandig som ere i nød oc fare. Hør oss kiere Herre Gud.
Forsørge dem alle som ere hielpeløse. Hør oss kiere Herre Gud.
Forbarme dig offuer alle Menniske. Hør oss kiere Herre Gud.
Forlad alle vore Fiender oc hielp dem at omuende sig. Hør oss kiere Herre Gud.
Giff fruct paa Jorden oc beuare hende. Hør oss kiere Herre Gud.
O Herre Gud hør oss naadelig. Hør oss kiere Herre Gud.
O Jesu Christe Guds Søn. Hør oss kiere Herre Gud.
O du Guds lam/ som bar Verdsens Synder.
Forbarme dig offuer oss.
O du Guds lam/ som bar Verdsens Synder. Miskunde dig offuer oss.
O du Guds lam/ som bar Verdsens Synder. Forlene oss din fred.
Kyrieeleison.
Gud forbarme dig offuer oss.
|438Versickel. |438Versickel.
* Wi haffue syndet met vore Forfædre. Wi haffue mishandlet/ oc hafft oss wgudelig.
* O Herre handle icke met oss effter vore Synder. Oc betale oss icke effter vore Misgierninger.
* O Herre hør vor Bøn. Oc lad vor Røst komme til dig.
* Lader oss alle bede.

Her effter læsis nogle Bøner aff Alterbogen/ eller Andre/ effter leiligheden. Her effter siungis/ Beholt oss Herre ved dit Ord etc. Oc det første verss aff/ Forlæ oss met Fred naadelig. Vnder Sacramentens vddelelse siungis/ O Guds lam wskyldig: Jesus Christus er vor salighed: Oc/ Gud være loffuit etc. Men huor der icke ere Communicantes, Da maa der læsis end en Collect/ som den om Fred etc. Oc siden Velsignelsen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.