Niels Jespersen: Graduale

|441Mandags Brudemesse.

Introitus. Kom hellig Aand O Herre Gud: vide Offertor: die Pentecostes.

Kyrie, Som til Søndagen hører.

Collect, Aff Alterbogen som læsis offuer Brudfolckene naar de sammen vijes. Epistel, Ephes: 5. J Mend elsker eders etc. finis: Saa skulle oc Quinderne være deris Mend vnderdanige i alle maade. Haleluia, Gladelig ville wi etc. vt supra. Euangelium, Mat: XiX. Oc Phariseerne traadde til Jesum/ frestendis hannem etc. finis: huad Gud haffuer sammen føyet. Der nest/ Nu bede wi den hellig Aand.

Offertorium, Vden Herren opholder vort Huss oc gaard etc. vt supra.

Der nest denne Collect.

O Almectige euige Gud oc alsomkieriste Fader/ du som selff haffuer saa skicket det/ at Mand oc Quinde skulle være it Liff: oc haffuer stadfest denne samme tilhobeføyelse met din Guddommelig velsignelse: Wi bede dig for din store Barmhiertighed skyld/ at du giffuer denne Brudgom/ met sin Brud/ Naade Lycke oc Salighed baade til Liff oc Siel: oc giff |442 dem naade til at tiene dig troligen/ oc at leffue tilsammen i en samdrectig Kierlighed/ oc altid at giøre effter dit hellige bud/ Saa at de maatte findis paa den yderste Dag/ at være rette Christne oc dine kiere Børn/ met din kiere Søn vor Herre Jesu Christo/ som met dig leffuer oc regnerer i hellig Aands enighed/ en sand Gud fra euighed til euighed/ Amen.

Effter Velsignelsen/ Salig er den Mand der Gud frycter etc.

Alle wtuct aff Drucknefolck met Spillemend/ Mad oc dricke i Kircken/ oc andet mere saadant/ bør vnder høyeste straff aldelis at være forbuden oc afflagd.

Naar Bruden følgis til sengs/ maa Degnen met Brudskaren siunge/ som her effter følger.

HVo som vil salig vdi Verden leffue/
J Herrens ord oc fryct skal hand sig øffue.
Den euige Herre Gud skal hand oc dyrcke/
J troen til hannem sig altid styrcke.
Vilt du ocsaa leffue met Gud oc ære/
Aff dine hænders arbeide skalt du dig nære.
|443Fructsommelig skal oc din Hustru være/
Som it Vintræ mange vindruer mon bære.
Oc skulle dine Børn deilige oc rene
Om dit bord side/ som Oliue grene.
Saa skal den Mand aff Gud velsignet være/
Som hannem hiertelig vil frycte oc ære.
Herren skal dig oc lenge i Verden spare/
Oc altid met sit salige Ord beuare.
At du maat see dine Børnebørn vden skamme/
Oc siden Jsraels fred euig anamme.
Her til beslutte wi nu allesammen/
Sigendis huer aff hiertet/ Amen Amen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.