Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[13v]

En anden loffsang aff Christi fødelse met de noder som Dies est letitie siungis met

ITh lidit barn saa løsteligt/
er fød for oss paa iorden/
aff en Jomffru ren oc hellig/
han vil vor frelsere worde/
haffde icke |14r det barn mandom tagit/
da hagde wi alle sammen bleffuit fortabit/
han er vor salighed all ene/
Vi tacke dig søde Jesu Christ/
ath du menniske worden est/
vocte oss fra helffuedis pine
Denne tid er ganske gledelig/
wi mue Gud tacke oc loffue/
ath Christus ned aff hiemmerig/
til iorden vilde komme/
Det vor aller største ydmyghed/
der Gud aff hiemmelen oss betede/
han vilde vor tienere være/
Vden al synd vor oss wsle lig
der met giorde han oss euig rig/
han bar vore synder alle
Vel er dem alle som dette tro/
aff ganske hiertens grunde/
de skulle visselig i hiemmerige bo/
om de kunde stadelige tro/
at Christus haffuer for oss huer en giort fyllist/
han vor der til vdsent
aff Gud Fader i hiemmerig/
O alsomstørste kerlighed
at Christus vilde dø for vor ondhed/
oc stille gud faders vrede
Dess tacker hannem all Christenhed
for saadan stor velgerning/
oc bede saa hans barmhiertighed/
ath han ville oss beskerme/
for falsk lerdom/ och onde |14v seduane
der wi før lenge værit haffue
han vilde oss det forgiffue/
Gud Fader oc Søn oc Helligand/
wi bede alle bode quinde och mand/
lad oss i din fred leffue

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.