Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[14v]

(Psalmus C xiiii) Non nobis domine non nobis

GVd ære dit naffn och icke waart/
som loffuer miskund oc holder dine ord
Lad wchristne ey faa den |15r frøyd/
at de mue sige/ huor er deris Gud
Ja vor Gud er i hiemmelen/
huad han vil det bliffuer giort oc endt
Men deris guder ere sølffue oc guld
som mand gør met hender oc staal
De haffue mund oc kunde icke tale
oc øgen som mand vil dem male
De haffue ørn oc icke høre/
och næse som mand vil dem gøre
De kunde ey røre hand eller fod/
ey bede hielp om de i ilden stod
Saadanne skulle de oc bliffue/
som dem gøre oc de som der til lide
Men lader oss sette vort haab til gud/
saa vil han vere vor skiold oc spiud
Som gamble fedre hagde haab til Gud
saa vaar han oc deris skiold oc spiud
Ehuo som frøcter oc haab til Gud
den vill Gud vere baade skiold oc spiud
Ere være Gud fader

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.