Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[3r]

Sancti Ambrosii oc S. Augustini lofsang som heder paa latine Te deum laudamus

O Gud wi loffue dig/
wi bekende dig en herre
Dig en euig fader/
priser den ganske verden
det samme gøre alle Engle/
hiemlene oc alle weldige Engle
Din priss siunge Cherubin oc SeraphinEsaie ii
met waffladeligt stemme
Hellig
Hellig
Hellig est dw Herre Gud Sabaot
|3vHiemlene oc iorden ere opfylte met din maiestetis ære
Den erlige forsamling dine Apostlers tall/
dig loffue oc bekende en Herre
Lige saa gør oc altid dit hellige tall dine Propheters
Den gantske skare dine hellige Martirers
dit hellige naffn loffue oc prise
Alle gudfrøctige och vdwalde loffue oc bekende dig i all werden
En wbegribelig maiestetis Fader
Din sande ærefulde enbørne søn Jesum Christum
tro wi at være lige met dig i Guddommen
Der til den Helligand sandelig at wære alles wore trøstermand/
O Herre Christe dw est ærens Konning/
Dw est din faders ewige søn
Jomfruens liff wor dig icke verstyggeligt
til ath anamme mandom oc forløse alle vdwalde menniske/
Dw haffuer offuerwundet den bittre pine dødzens sting/
oc oplad alle som tro paa dig himmerigis rige
Der fore sider dw nw paa Gudz høgre hand
i ewig Maiestetis ære met din fader/
Oc wi tro ath dw her effter worder tilkomendis
en streng dommere/
|4rDer fore o Herre wi formane dig
hielp dine tro tienere/
som dw forløste met dit dyrebare blod
Dine wenner gør delactige i den ewige ære/
met dit hellige oc vdwalde folk/
O herre frelss dit folk
och welsigne dem som ere din arff och eyedom/
Regere oc lær dem/
oc ophøye dem til euindelige tid/
Vi benedide dig gud i ewighed/
oc ære dig dag fra dag
Oc loffue dit naffn euindelige/
nw oc altid euindelige
O Herre werdis ath beware oss altid fra synden/
Miskunde dig offuer oss o Herre/
oc forbarme dig offuer oss
O Herre din miskund bliffuer offuer oss/
saa som wi oss po dig forlade
Til dig Herre staar alt wort haab/
der fore lad oss icke bliffue til skendzel euindelige

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.