Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[17v]

En lofsang af Christi fødzel

VJ loffue dig alle Jesu Christ
ath dw menniske worden est Luce ii
oc aff en Jomfru fødder vor
thi frøyde sig alle Engle skare/
kirieleyson
Gudz ewige faders eniste søn/Luce ii
han haffuer anammit menniskens køn/
han laa i krubben ned paa straa/
han vilde oss vsle icke forsmaa/
Kyrieleyson
Den verden all ey beslute kunde/ Philip ii
han er i Marie skød funden/
han er nu vorden ith barn saa spæt/
der alting haffuer ene opræt/
Kyrieleyson
Det euige liuss kom da her ind/Esaie ix Esa xlii
ath opliuse verden met sit skin/
det liuser Joan i vel i den mørckeste nat/
ath bliffue Gudz børn/ giffuer det oss mact
|18rGud faders søn aff hiemerig/
er vorden en gest i iørderig/
ath føre oss affRo viii Luce ix den grædelig dall/
oc gøre oss til arfuinge i sin sall/
Kyrieleyson
Han vor her i verden fattig oc arme/
Joan iii thi han ville sig offuer oss forbarme/
oc gøre oss saa i hiemmelen rig/
oc alle sine hellige Engle lig/
Kyrieleyson
Dette haffuer han oss alle beted/
till ath bewise sin kerlighed/
dess frøyder sig all den Christenhed/
och tacker hannem dess til euighed
Kyrieleyson

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.