Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[4r]

Himnus Veni creator

KOm Gud skaber helligand
besøg vort hierte met din and
oc met din ade forny vor sid
at wi kunde kende skab nig din
Dw som kallis vor trøstermand/
den høyeste nogen tid være kand/
ath wi met dine gaffuer bliffue beset
Optend i oss din Guddoms ild/
och ødeleg wor egen wild/
giff oss ith hierte rent och pwrt/
och styrcke i oss det dw haffuer giort
Dw est siwfold i gaffuer skøne/
dw est Gudz finger paa den rette hand/
Gudz faders ord giffuer dw wel fart
offuer alle land ath predickis snart
Driff fra oss nw dieffuelsens list/
lær oss ath kende reth Jesum Christ/
och tage korssit aff hans milde hand/
hwilkit han atskillig giffuer alle mand
Lær oss faderen ath kende vel/
som forsørgerJoan. iii baade liff oc siel/
sin Søn for oss i døden gaff/
at wi skulle icke faa euig straff
Gud fader wære loff oc hans kære Søn/
Galat i som oss foruerffde den euige løn/
der til wor trøstere den Helligand/
loff priss oc ære i alle land

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.