Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[22v]

Den xiiii Psalm Dixit insipiens in corde suo

SAa taler den vwise mund
den rette Gud wi mene/
Det siger han ey aff hiertens grund
hans gerning giffuer det tilkende/
Hans hellighed er for Gud stor spot
J alle hans gerning er inted gaat
Jngen aff dem Gud ret dyrcke
Gud selff aff hiemmelen saa her ned
|23r paa alle menniskens sønner/
der han deris gerning hagde seet/
om han nogen kunde finde/
Der hanss ord oc vey for øgen hagde/
oc nogit effter hanss vilge giorde det/
kunde han vel paa acte
Der vor ingen paa rette vey/
de vore alle afftredne/
alle giorde ont det straffediss ey/
Huer hagde onde sedwane
Jngen aff dem giorde aff hiertet gaat
i huor megit de hagde aff Gud faat/
thi motte han til ath tale
Huor lenge ville i vanuittige være/
eders ondskaff ey forlade?
oc spare mit folck effter min vilge/
oc gøre dem ingen skade?
Nu vel i tro ey ret paa Gud/
i kalle paa hannem ey effter hans bud/
i ville eder selff forsørge
Der fore haffue de aldrig ro/
men altid monne de frøcte/
Gud hoss de fromme wil altid bo/
de sig paa hannem forlade/
Der offuer forsmaa den armiss raad/
oc holde hannem alt vor spaat oc had/
ath Gud hanss trøst er worden
Huem skal Jsrael den arme/
salig|23vheden giffue?
Gud vil sig sit folck forbarme/
oc løse de forfarne/
Det vil han gøre vid sin Søn/
der aff bliffuer Jacob gantske skøn/
oc Jsrael sig glæder

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.