Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

|26rJth andet Kyrieleyson

O Herre Gud Fader met din krafft
hielp oss dine børn oc giff oss mact/
till aandelig strid mod werden ath kiffue
ath de wi kallis/ wi kunde den ret bliffue
O Fader forbarme dig offuer oss
Christe dw est all ene vore skiold oc swerd/
dog mange det ey wil achte dess wer/
vden dw met oss i striden wilt staa
den grumme død wi aldrig vndgaa
O Christe see til oss miskundelige
O Herre Helligand vaar trøstermand
lær oss ret ath kende vor høffuitzmand/
lad oss ey komme vnder fremmed wald
naar wi i striden faa saar eller fald/
O Helligand miskunde dig offuer oss

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.