Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[26r]

Sedit angelus

GVdz Engel sider hoss graffuen/
Math xxviii Mar xvi Er førd i klarhedzens klædebon
Huilken quinderne saage oc bleffue forferde aff megen rædzle/
oc stode langt fra
* Da talede Engelen sigendis

Crucifixum in carne laudate

|26vDen korsfeste paa mandommen loffuer/
oc den iordede for eders skyld ærefulde gører/
Den som opstod aff døden tilbeder

Nolite metuere

Mathei xxviii Mar xviFrøcter icke/
ieg siger eder det/
ath den leffuer hwilken i lede effter/
menendis død at wære
Oc menniskens liff er opstandit met hannem Alleluia

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.