Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[28r]

En lofsang som siungis om Paaske høytid

IEsus Christ wor frelsermand
den som døden offuerwand/
han er opstanden/
synden haffuer han fangen/
Kyrieleyson o Herre miskunde oss
Den vden all synd fødder war/
Gudz wrede han for oss bar/
oc flyde oss venskaff
ath Gud vil oss nw kære haffue/
Kyrieleyson/ o Herre miskunde oss
Død/ synd/ liff/ oc all naade/
monne han all ene offuer raade/
Han vil redde alle/
som hannem trolig paakalde/
Ky|28vrieleyson O Herre miskunde oss

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.