Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[4v]

Versickel fore BenedictusLuce i

* Zacharias er opfylt met den Hellig|5rand/ Han propheterede och spaade saa sigendis

Benedictus

BEnedidet være Jsraels Gud och herre/
fordi han haffuer søgt och forløst sit folk
Oc han haffuer opret oss salighedens horn
i Dauidz huss sin tieneris
Som han haffuer talid igennem sine hellige Propheters mund/
huilcke som ere aff gammel tid
Det skulle ske ath wi skulle frelsis fra vore wvenner/
oc aff alle deris hand huilcke oss hadede
Paa det han skulle bruge sin miskundhed met vore foreldre/
och være ihwkomende sit testamente och løffte
Oc fuldkomme den eed han soor Abraham vor fader/
at han skulle giffue oss
Paa det ath wi som vore frelste aff vore vwenners hender/
skulle tiene hannem vden redtzel
Met hellighed och retferdighed for hans ansicte i all vor liffuis tid
|5vOc du Barn skal kallis den høgstis Prophete/
thi du skalt gaa for Herrens ansicte/
oc berede hans vey
Till ath giffue hans folk salighedz lerdom/
til deris synders forladelse
Vid vor Gudz store oc hierte barmhiertighed/
met huilcken han søgte oss oprunden aff det høgiste
Ath han skulle liwse dem som side vdi mørckid oc dødens skugge ath stille vore føder til fredzens veye
Ere være Gud fader och Gud Søn oc saa Gud den Helligand
Som værit haffuer aff begyndelsen nu er oc altid bliffuer til euig tid Amen

Benedicamus

Loffuer Gud vor Herre Alleluia Loffuer Herren Alleluia Alleluia/

Suar

Gud være euige tack Alleluia/ Loffuer Herren Alleluia Alleluia

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.