Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[28v]

Den lofsang Victime paschali laudes

NV ville wi Christne siunge oc loffue vort paaske lam
Christ stod op aff døde/
oc frelste all verden aff nøde
thi ville wi alle glade være
och siunge Gud loff met heder oc ære
Kyrieleyss
Christus det vskildige lam/
haffuer løst faaren igen/
oc haffuer syndere flyt faderens venskaff
Døden oc liffuit stridde/
ingen wilde anden vige/
dog haffuer Christus døden offueruundet
Sig oss Maria huad dw haffuer seet paa veyen/
den leffuendis Jesu Chri sti graff/
oc ieg saa hans erlige opstandelse
Oc englis vitnesbyrd/ hans suede dug oc klæder/
Christus wort haab er opstanden/
oc skal gaa for oss til Galileam
Megit mer skal man tro all ene/
Ma|29rrie Magdalene/
en det Jøderne sige falskelige
Vi wide ath Christus er opstanden/
aff døde met sande/
der fore giff oss herre din miskund Amen

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.