Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[29r]

En Lofsang aff Christi opstandelse

CHrist laa i dødzens wonde
for wore synder giffuen/
han er igen opstanden/
bar oss det Esa. liii Rom. iiii euig liff/
der fore skulle wi være glad/
hannem tacke oc prise i alle stad/
oc siunge Alleluia
Roma. vDøden kunde ingen tuinge
bland mennisken alle paa iorden/
det giorde wor |29v store synder/
i dem wi fødde wore/
der Psal. lifore kom døden saa snart/
oc greb oss alle met en fart/
hans fanger motte wi være
Jesus Christus Gudz eniste Søn
han er i vor sted kommen/
och haffuer Phil. ii Joan. i ii Tim i Phil. i Rom. vsynden affslet huer en/
der met haffuer han bort tagit
fra døden bode velde oc mact/
oc all hans grumhed nederlagt
han kan nu oss intit skade
Det wor en vnderlig strid/
da døden Ose xiii|i Co xvoc liffuit stridde/
oc liffuit offuerhand fick/
oc monne døden affliffue/
Der hagde scrifften omtalit før/
ath en død den anden sløg/
han haffuer sin seyer nu tabit
Exo xii i Joan iHer er det rette paaske lam/
der om Gud hagde screffuit/
det bleff paa korssit for huer mand/
brent i største kerlighed
hans blod renser oss aff all vor synd/
at døden kan oss inted tuinge/
Christus Coll iihaffuer hannem offueruundit
Saa holde wi den store høytid/
met Joan i oc viii Rom xiiihiertens frøyd oc glede/
ath Gud er oss nu mild oc blid/
oc haffuer oss løst aff møde/
han er selff det euige liuss/
han kan vort hierte ret vnderuise/
wi skulle |30r fly syndsens mørckhed
Gudz ord skulle wi effter følge/
det er vore sielis søde brød/
menniskens lerdomMat iiii oc xv ey skøde/
han er oss ont och icke god/
Christus vil vore sielis mad være/
hans Joan x i Pet ii ord all ene skulle wi beuare/
ret tro kan andet ey lide
Han haffuer oss frelst fra synd oc død alt met sin bitter pine/
thi skulle wi synEph iiii Ti ii Rom xiide offuergiffue/
staa op oc bliffue nu rene/
oc leffue alle retuiselig/
oc elske huer anden vden suig/
det vnde oss Christus

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.