Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[30r]

Den cx Psalm Dixit dominus domino meo

HErren sagde til min Herre/
sidh hoss min høgre hand
Psal. cxSaa lenge ieg legger dine fiende til en fodskammel vnder dine føder
Herren skal vdsende aff Sion din sterckhedz spire/
haff heredømme mit iblant dine fiende
Dit folk skal der være veluillige/
hellige smøcke paa din sterckhedz dage
|30v Vdaff moders liff skal komme din fødelsis dwg met morgen stunden
Herren haffuer sorid oc det angrer han nem icke/
du est effter Melchizedecks skick en prest euindelige
Herren vid din høgre hand/
skall sla kongerne paa sin grumhedz dag
Han skall døme iblant hedningerne oc opfylde dale met døde kroppe/
och sønder sla ith hoffuit offuer mange lande
Han skall dricke paa veyen aff en beck/
der fore skall han opløffte hoffuedet
Ere være Gud fader och Gud Søn oc Gud den Helligand
Som værit haffuer aff begyndelsen/ nu oc altid er/
oc bliffuer til euig tid AMEN

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.