Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[32r]

Veni creator spiritus

KOm Helligand herre Gud/
opfyll met din naade oc miskund/
dine Christnes hierte hw och sind/
din brendendis kerlighed i dem optend/
O Herre met din naadis liwss/
der met bepryd vort hiertis hwss/
hent dem tilsammen i verden bo/
aff alle tungemaall till en Actu. ii tro
Alleluia Alleluia
Dw hellige liwss oc visdoms port/
lad oss opliwsis met liffsens ord/
oc ler oss Gud ret alle ath kende/
aff hiertens Mat. vi. Rom viii grund hannem fader ath kalde/
O herre |32v beskerm oss fra fremmede lære/
ath wi ingen mestere atspørge mere/
en JeLuce isum Christum vor frelsere kære/
ath wor tro kunde til hannem all ene være
Alleluia loffuer Herren
Joannis xiiii oc xviDu hellige ild oc søde trøst/
hielp oss nu i all wor brøst/
din vilge altid effter ath følge/
oc lad ingen modgang oss fra skillye/
O herre met din guddoms krafft styrcke oss vsle oc giff oss mact/
gennem sorg oc bedrøffuelse/
ath komme til dig vor frelsere/
Loffuer Herren Alleluia
O sandhedz kilde oc hiertens frøyd Joan. xvii
met aandelig smøcke vore hierte bepryd
at wi met haab oc en Christelig tro/
met Gud oc vor neste i kerlighed bo/
O hiertens Herre oc aandelige liff/
bestrid i oss all syndzens kiff/
Skenck oss din gunst/ och stat oss bi/
ath wi ey falle i den aandelige kri/
Alleluia loffuer herren
O Gud all ene vor hiertens trøst
aff tho i oss all syndzens brøst/
Din ild dit i Pet. iwand/ dit sandhedz liwss/
lad brende och tho wort aandelig hwss/
O Herre |33r Gud i ewigheid/
wi tacke din barmhertighed/
beuar i oss det du haffuer giort
met aandelig krafft oc hellige ord/
loffuer Herren Alleluia

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.