Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[36r]

Jesu nostra redemptio En Hymne aff Christi opfarelse

IEsu som er vor salighed/
all vor attraa oc kerlighed/
Allis vor Gud oc skabere blid Joan. i
som tog mandom sist i verdens tidCol i
Huilcken miskundhed dig offuerwand Gala. iiii Esai. liii/
ath du saa drogst vor syndens |36v band/
Den grumme død wilde du lide/
ath wi motte den euige død quit bliffue
Det helffuede monne du igennem gaa/
dine fanger dw frelste saa/
Jgengangen til din faders land/Mat xvi Esaie liii
der sider du hoss hans høgre hand
Din godhed tuingde dig saa stercke lige/
vor synd du barst tolmodelige/
wi bede giff oss den euige ro/
Ath wi dig see oc hoss dig bo
Den som aff døden opstanden er/Mathei xxviii Joan xx
hannem ville wi loffue prise och ære/
Met fadere oc den Helligand/
som sin rene ord kundgør i alle land

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.