Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[37v]

Maria bold christelige foruent oc Corrigerit Christo til loff

O Jesu bold met megit vold/
Gud Faders Søn och ere/
Du haffuer met mact/ nu ødelagt/
den falske dieffuelss snare/
mod Adams fald fick du det kald
Som oss Gud fader iette/
paa det han |38r vilde forgette/
min synd oc skyld/ dw vost mig huld/
Der er ey trøst/ huor du ey est/
barmhiertighed at foruerffue/
huem ey haffuer dig/ oc din naade met sig/
hand er euig forderffuit
O Christe mild/ dw haffuer stild/
vore oldefæders forlange/
Som aar oc dag/ i ve oc vmag/
vdi helffuede laage fangne/
vdaff stoer nød/ robte de o gud
lad op de hiemelske porte/
ath obnes alle orde/
sent oss din søn/ der tager oss fra/
den suare ve/ som du lod ske/
O Christe met din pine/
der fore est dw/ offuer verden nw/
en herre til euige tide
O Jesu ren/ dw est all en/
alle synderiss trøst paa iorden/
Som vor forset/ aff euighed/
ith menniske skulde vorde/
oss alle till trøst/ for vden brøst/
Dw skalt dem alle dømme/
der ey ville troen nemme.
O verdig fruct/ all min tilfluct/
haffuer ieg til dig/ thi dw haffuer mig/
foruerffuit euig glæde/
mit haab till dig er tryggelig/
som mig kan naaden giffue
|38vO Christe god/ aff Dauidz rod/
naadig for vden ende/
gantske flitelig/ haffuer du mig/
igen til dig lat vende/
alt met dit ord/ haffuer du det giord/
fra falske Propheters lære/
Der røffuede mig fra din ære/
met deris dict oc falske scrifft/
Jeg leed der paa/ oc mente saa/
der met stor naade foruerffue
Jeg forlod dig/ døm icke mig/
min vforstand det giorde
O Jesu fin/ dit ord giffuer skin/
lær oss dig ret ath dørcke/
Oc vær deris tolck/ dine arme folck/
som side vdi det mørcke/
haffue ingen frist/ men argelist/
alt vdaff menniskens lære
vdi dem dine ord formere/
O Herre sød hielp her aff nød/
giff dem din trøst du haffuer forløst/
met pine oc død allene
de haabe till dig/ samdrectelig/
ey paa deris gerning wrene
O Christe kære/ om det saa sker/
dit ord skall fra mig vige/
Saa kom til mig/ miskundelig/
oc lad mig ey besuige/
aff menniskens skick/ oc falske |39r dict/
huem kand den list begribe/
hun lader sig hellig scriffue/
Som dog er løgen och idel segen/
din hellige røst er liffuit vist/
dit ord kan sandhed lære/
det spise mig/ ieg beder dig/
lad mig det ey ombære
O Jesu Christ/ sand Gud du est/
ingen brøst i dig kant være/
han er ey quegh/ der fuldelig/
bescriffue kand din ære/
Din erlighed/ och maiestet/
ere allting vndergiffuen/
i huad som helst der leffuer/
aff alle creatur/ O Konning pur/
naar ieg skall dø/ aff denne øø/
mit hierte maa da lide/
da hielp dw mig/ ath ieg hoss dig/
ewindelig/ maa leffue

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.