Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[41v]

De x gudz bud anderledis

GVd lod røst aff skyen lyde/
Jsrael han monne tilbiude/
at bekende sin skabermand/
hør till Jsrael sagde han

* Den første Tafle *

Jeg er din rette Gud oc Herre/
Thi haff du inge Guder flere
Alt haab och trøst sett dw til mig
Oc lad mig elskes ret aff dig
Gudz naffn vanære ingelund/
Met mund eller aff hiertens grund
Lad ingen ting synes dig saa god
Ath du priser det mig emod
Din Sabbat skalt du holde hellig
Oc helst skal det være aandelig
Ath dw forlader gerning din
Oc mig i dig gøre vilge min

* Den anden Tafle *

Elske din fader oc din moder/
Tuctemestere/ Herre oc Konger
Lyd oc tiæn dem aff din mact/
|42r Saa leffuer dw lenge i ligemss krafft
Plat ingen skalt dw sla ihiel/
Ey heffne om dw haffuer end skell.
Ver ey hadsk/ men fuld met taal/
Elsk din fiende vær hannem huld
Dit ecteskaff holt purt oc klart/
Eller och bliff i iomfru stat
Faste/ vaag/ oc holt legmit i spect
Oc holt dit leffnet rent oc reth
En andens godtz skalt du ey stiæle/
Ey aagre Ey met tiuffuen fiele
Tag icke vinning offuer skell
Men vndsett huer som dig flyer til
Falsk vidnesbyrd skalt dw ey bære
Ey liuff paa din ieffn christens ære
For andre du forsuare hans røcte
Dyl huad du wist met hannem wrøcte
Aff hiertens grund for vden liste
skal du elske dine ieffn christne
Begære du hans ey met wret
Om du vilt leffue som dig er iæt

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.