Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

|44rEn lofsang at bede den Helligandz naade met

NV bede wi den Helligand/
om den Christelig tro oc ret forstand/
Ath wi Gud elskePsal xix kunde/
oc hannem kalle paa
helst i dødzens stunde/
naar wi aff verden gaa/ Kyrieleyss
Du verdige liwss giff oss dit skin
Lær oss Jesum Christ kende allen/
ath wi hoss hannem bliffue/
den tro frelsermand/
der for wor synd vilde lide/
ingen kan oss frelse vden han Kyrieleyss
O søde aand skenck oss din løst/
giff oss kerlighed vdi vort bryst/
at wi kunActo iiii de huer mand elske
aff hiertens grund/
hans lærdom der oss frelste/
følge i alle stund/ Kyrieleyss
O høgeste trøster i alle nød/
hielpJoan xvi ath wi icke frøcte skendzel eller død/
men fast i troen bliffue/
mod dieffuelsens falske list/
lad ingen ting oss driffue/
fra vor frelser Jesu Christ/ Kyrieleyss

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.