Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[47r]

Vor fader

O Fader vor/ barmhiertig oc god
som oss ville til dig kalMat vi i Pet i Psal. xliii Psa xxiiile/
oc stencke oss met Christi blod/
som bortager synder alle/
Lad komme til oss dit hellige ord
din vilge kan det forklare/
som skabet haffuer hiemmel och iord/
det maa vor lære være/
ath wi ey ville fare
Saa robe wi alle nu til dig/
oss er ey andet til raade/
thi ingen tager dine ord til sig/
vden han faar din naade/
OJoan viii Joan i oc ii i Cori xi i Pet v hellige fader tenck der paa/
ath dieffuelen gør oss waande/
oc vil oss tage dine ord bort fra/
oc komme oss sig til hande
Thi send oss nu den Helligand
|47vO Gud oc menniske Jesu Christ/
som synden paa dig lagde/
du vist vel selff wor store brøst/
men dw mandom Heb iiii Joh xv oc xvihagde
O Jesu Christ vor broder kær
verdis dit løffte ath holde/
hugsualeren lad komme her/
som oss lærer sanning alle/
ath wi icke fra dig falle
O du gode helligand kom/
slid sønder dieffuelens snare/
lad Gudz ord faa i vort hierte rwm/
ath det motte hoss oss være/
saa bliffue wi alle rene giord/
oc prise wor Gud i sanning/
aff Jesu Christi euige ord/
den wi tacke alle sammen/
nu siungendis alle AMEN

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.