Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[49r]

Vor fader

O Vor fader wi bede dig/
som oss haffuer lært/ vor HerreMath vi Luce xi Jesus Christ/
hør oss dine børn for din godhed/
thi du vden twil ret barmhiertig est/
i hiemmerig er din bolig/
som oss dine ord menne lære/
dog stedsse din mact bode dag oc nat/
oss her paa iorden altid beskermer
Helligt worde dit naffn altid/
i huilActo. iiiiket allene wi salige bliffue/
giff oss din krafft ath prise det/
met ord oc gerninger Christelige leffue/
tilkomine lad dit Rige/
huilkit retuished/ fred/ oc glædeRom xiiii er/
Paa iorden vorde din vilge som i hiemmelen
Ath wi dig lyde/ vor vilge sla neder
Giff oss i dag vort daglige brød/
til liff oc siæl wi bede dig gerne/
forlad oss oc vore synder snøde/
rett lyge som wi |49v weluillige ere/
ath forlade dem oss bryder emod/
Oc led oss icke i fristelse/
at oss ey offuerwinder wor fiende/
men frelss oss fra ont altid AMEN

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.