Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[50v]

En gantske skøn Euangeliske vise om Gudz ord och lærdommePsa lxxxi

LOffuer Gud i fromme Christne
queder oc værer glade/
met konnig Dauid psalmiste/
priser Gud i alle stad/
Psal xxxiiiAt Gudz ord monne nu klinge
saa vit offuer alle land/
der met wi Christum finde
vor eniste frelser mand
Gud haffuer nu aff sin naade/
opuect en Christen mand/
Gudz ord monne han framdrage/
Der met beuiser hand/
ath wi som kallis Christne
haffue lenge farid vilde/
til alt gaat wærid vissne
det vaar vore lærefæHierem l Joh xiiii Johan viii Roma i Psa lxxxidrers skyld
Reth vey til hiemmerige/
er Gudz ord vden tuil/
som Christus selff siger
huo hannem følger far ey wild/
Men wi haffue det foractid/
ingen tro satte wi der paa/
thi haffuer oss Gud |51r bort kastid/
oc lod oss i mørcke gaa
Alt det som wi monne gøre/
vor ingen mand nøtteligt/
thi dieffuelen monneGene iii Hier xxiii i Tim iiii oss føre/
ret mod Gudz ord altid/
Met falske iertegen och drømme/
satte han sin snare for oss/
Ath wi skulle Gudz ord glømme/
och saa met hannem forgaa
Han haffuer och ladit scriffue/
mod Gudz ord lærdom ny/
der met hanii Tessal i i Corin xvi monne forgiffue/
alle dem som Gudz ord sky/
Och sette deris haab til andit
en Christi pine oc død/
de ere aff Gud forbandit/
oc komme til helffuedis glød
Der paa skal mand dem mercke
som dieffuelsens lærdom følge/
ath de villeHier xviii altid gerne/
haffue deris egen vilge/
oc følge deris egne sinde/
oc menniskens falske lærdomme/
Gudz ord wille de ey nemme/
de ere dem beske och hwasse
De holde mere aff deris wane/
och gamle forfædrers dict/
en aff Gudz ord det sande
och Gud faders hellige skrifft
Som ewig tid haffuer wærid/
dogJohan i|51vi Ti iiiisige de ath det er nyt/
Gudz ord haffue de forladit
oc dieffuelens lærdom till dem byt
De klæde stocke oc stene/
oc holde beAbacuc iisynderlige dage/
der met ville de Gud tiæne/
och der fore hiemmerige haffue/
De fattige lade de fryse/
och lide hunEsa lviiiger oc nød/
Gud bød wi skulle dem spise/
hans bud wi inted skøde
Er det icke en stor blindhed/
ath de Esaie vi Joan xiiii Joan xiiiwille Gud ey tro/
som er den euig sandhed/
oc wil giffue dem euig ro
Alle dem hans lerdom følge/
det haffuer Christus fortiænt/
alt oppaa kaarssens galye/
der till vaar han vdsent
Gud fader haffuer sin søn skickit/
til Joan iiialles vor salighed/
han haffuer oss sin scrifft giffuit/
hun er fulkommelig/
Hun kan dig all sandhed lære/
alt som ii Tim iii Ma xxiiidig er nytteligt/
wi behøffue ey mestere flere/
Christus giffuer hiemmerige
Thi lade wi dem nu fare/
som tro Mat xvpaa sin egen krafft/
wi wille hoss gudz ord wære/
oc tro huad Christus haffuer |52r sagt/
J hannem all sandhed findis/
all naade och all miskund/
de skulle metColoss ii Joan iii dieffuelen twingis
som hannem tro ingelund
Seduane kan dem ey hielpe/
naarJoan viii dommen holdis skal/
oc ey deris gamle forfædre/
Christus bliffuer offuer demJoan v Math v alle/
Hans ord skulle da framgonge/
oc alle skulle hiemmerige fonge/
som hannem haffue gongit til hande/
och effter hans lærdom vandrit
Priss wære Gud euindelig/
som ossEphesi i haffuer sine ord sent/
met dem wi kunde bliffue salig/
oc komme fra dieffuelsens tant/
De lære ath tro gud all eneMat xxii
altid for vden galle/
oc vor ieffn christen ath tiene/
det vnde oss Christus alle

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.