Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[54r]

En christelige vise mod det grwselig Satans trwsel

VAg op wag op i Gudz naffnEsaie lx Osee ii ii Co vi
du verdige Christenhed/
oc tacke din kæriste brudgom/
for denne naadelige tid/
i huilken han dig sit ord
haffuer nu vdsent igen/
|54v Der met han vil oss frelse/
saa mange som det ret elske/
det lyder i alle land
Men dieffuelen verdens første/
som Joan xiiii Acto iiiiløgens fader er/
han vilde det gerne omstørte/
met suig han forbiuder/
ath ingen skulde Gudz ord sige/
vid band oc godz och liff/
han lader mange fordriffue/
forbrende och affliffue/
det hielper hannem dog inted
Han skær fast met sine tender/
Satan Acto viioc hans parti/
met trw vil han forferde/
dig verdige Christenhed/
Dog bliff Mat vidu fast vid Gudz ord/
thi han sørger for dig/
han siger huo dig nogen wret Zacha iigør/
hans øgensten han der met rører/
han er din hielp visselig
See huorledis Gud hialp Jøderne
Ex xiiii aff Egypti land/
oc i røde haff forsencte
Josu vi den Konning Pharao/
Hierico det motte oc falle/
for Gudz folk strax paa stan/
aff de thrommeters skalle/
alt saa hielper Gud dem alle/
som setter deris tro till hannem
Judi vi oc viiOch de Madianiter
giorde Gudz |55r folk platz oc møde/
oc de Amalechiter
Gudz folk robte da til Gud
han dem naadelig reddede/
formedelst Sedeon/
den tid Gudz folk trommetede/
en Hedning den anden myrde/
tiwe hundred tusinde mend
Tenck huor thit Gud beskermede
fra Sauls hand Konning Dauid/
deni Regum xviii oc xix hagde myrd saa gerne/
Gud beuarede hannem oc met flit/
for hans egen Søn den skøne/
som kallis Absolon/
han vilii Regum xvide hans liff bort tage/
Dauid motte da rigit rømme/
men dog der ind igen komme
Merck huorledis Gud halp ath striii Par xiii iii Re xvde/
alt mod Hieroboam/
J Konning Abia tide/
den han omkring sat hagde/
Ath han kunde icke vnd komme/
da robte folkit til Gud/
saa flyde the fiende met skamme/
oc Gudz folk slo aff thennem
fem hundrit tusende døde
Desligist halp Gud ath kempe/
Assa den Konning bold ii Pa xiii/
da Serach wilde forderffue/
Gudz folk met mact oc |55v wold/
de monne da Gud paakalle/
aff gantske hiertens grund/
thi motte de blaamend falde/
tusinde gange tusind talde/
for Gudz folk samme stund
See huorledis Gud reddede/
den Koniiii Reg xix ii Para xxxiining Ezechiam/
den storlig trued hagde/
Sennacherib wid naffn/
den sin her hagde stellid
alt mod Hierusalem/
aff dem Gudz Engel felde/
firesindz tiwe tusind oc flere/
oc saa giorde han dem thamme
Hør oc huor Gud lod krige/
for Konning Josaphat/
den tid hannem vilde ii Pa xxfordriffue
Amon oc Moab met mact
gudz folk hagde sorg oc klage/
til Gud hagde det sin trøst/
De Hedninge lod Gud plage/
de toge hind anden aff dage/
oc Gudz folk bleff forløst
Esaie l Es xxxi Math xO Christenhed merck lige/
huor Gud sine fiende slar/
de mod hans folk monne stride/
hans mact er nu lige stor/
Han kan dig vell beskerme/
dine haar ere alle talde/
lad du men dieffuelen suerme/
bliff du vid Gudz ord gerne/
altid |56r saa est du vduald

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.