Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[63v]

Her efter følger en lofsang met Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia

GLadelig ville wi Alleluia siunge
met kerlighedens begering
Vort haab/ oc hierte til Gud skal springe/
met sin hellige naade oc miskund/
Som haffuer forløst oss aff all vor synd/
til salighed och alskøns trøst/
er han oss alle op runden
Psalmo vltimoAlting som leffuer paa iorden skall Gud ere/
rundelig hans naade kundgøre/
Naade/ liff/ styrcke/ der til krafft
i Christo haffue wi mact/
helffuede død oc dieffuelens wold/
haffuer han forderffuit for vor skyld/
wi tacke dig O |64r Herre
Gud tilsiger alle dem sin naade/
som sig paa hannem forlade/
ath giffue trøst mod synden aff sit gode/
er han dem bi standig i alle maade/
vden suig oc all bedregelighed/
som hans ord forkynde vist/
Din fred offuer oss o Herre
Gud være loff och euig ære/
der till Gud hans Søn vor Herre/
Oc der til den verdige aand/
som Christne gør altid bistand/
fra euighed och til euighed/
haffuer værit och bliffue skall forvden ende

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.