Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[77v]

En gudelig oc krafftig loffsang ath siunge i Christi naduere/ naar Christi brud skall gaa til Gudz bord/ først ath anamme aandelige met troens mund Christi legeme/ oc dricke met troens læber Christi blod/ som Joan. viChristus siger selff Joannis vi/ Vden i æde menniskens Søns kød/ oc dricke hans blod/ da skulle i icke haffue liff i Mathei xxvieder/ Der til oc saa anammer hun vdi Sacramentet i win oc brød Christi TeEph. v Heb viistamente/ i huilkit ihukommiss/ Herrens korss/ død/ pine/ oc hans verdige oc dyrebare blodz vdgiffuelse/ oc serdelis det eniste oc euige offer/ som han offrede sig selff Gud fader paa korssens galye/ giffuendis sig til en fyllist gørelse och vederlag for all verdens synder

|78rIEsus Christus er vaar salighed/
som fra oss togEsa. liii Gud faders wrede/
met sin pine oc hellige død/
frelste han oss fra helffuedis nød
Ath wi aldrig det forgæde/
gaff han oss sit legeme ath æde/
som er skiult i brødsens skin/
oc at dricke sit blod i vin
Mathei xxvi i Cor. xiHuem aff denne kaast vil æde/
sit hierte oc sin sag han ey forgæde/
huem vuerdig her til gaar/
for liffuit da den euige død han faar
Thi skalt du Gud fader prise/
athRom viii han dig saa vell vilde spise/
oc han for dine synders løst/
i døden sin Søn haffuer giffuit vist
Saadan naade oc barmhiertighed/
søger ith hierte i stort arbeyd/
est du karsk saa bliff her fra/
ath du skalt icke fordømmelsen faa
Du skalt nu bliffue i stadelig tro/
da foer du naade miskund oc ro/
aff denne kaast han haffuer giffuit/
oss arme till det euige liff
|78vMat xi Mat ixHan siger selff kommer i arme/
Jeg vil mig offuer eder forbarme/
Jngen læge haffue de karske behoff/
hans konst er dem en spot oc wtro
Vilt dw met dine gerninger fange
oc i hiemmelen for dem indgange/
da Gal iivore min pine oc død ey fyllist/
for du dig selff din salighed est
Tror du fast aff hiertens grund/
oc bekender met din mund/
saa est du ret Rom. xgantske vel skickit/
oc denne kaast din siel vederqueger
Denne fruct kan ey heden være/
brødre oc søstre skalt du ære/
met dine penJoan xiiininge gotz oc iord/
der met dem hielp som Gud haffuer budit

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.